Skip to product information
1 of 1

Raizstore

Carácter - Gabriela Carrera

Carácter - Gabriela Carrera

Regular price 6.750,00 Kč
Regular price Sale price 6.750,00 Kč
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

CZ Zapojte se do poutavého objevování uměleckého vyjádření s pozoruhodným dílem zručné umělkyně Gaby Carrery.


Toto působivé umělecké dílo, vyryté do linolea, odhaluje speciální tisk na papír z bavlny Guarro Super Alpha v odstínu slonoviny. Přítomnost a charisma, vložené do díla 'Carácter', vyvolávají hluboký pocit emocí a introspekce.

Na křižovatce techniky a emocí Carrerovo dílo vzdává hold uměleckému duchu, čerpajíc inspiraci z nezlomné Fridy Kahlo. Každý tah a otisk na tomto plátně představují nejen vizuální mistrovský kousek, ale i vyprávění, které provazuje Carrerin jedinečný pohled s odkazem na Kahlo.

Skrze 'Carácter' vás umělkyně zve k ponoru do nuancovaných vrstev vyjádření a interpretace. Není to jen obraz; je to dialog mezi umělkyní, pozorovatelem a trvalým vlivem nezlomného ducha Fridy Kahlo.

Detaily:

  • Umělkyně: Gaby Carrera
  • Jedinečný kus / Autorský kus
  • Rozměry: 80 x 120 cm
  • Technika: Linoryt
  • Speciální tisk na papír z bavlny Guarro Super Alpha v odstínu slonoviny

 

ENG Embark on a captivating exploration of artistic expression with the remarkable creation by the skilled artist Gaby Carrera. 


This striking artwork, engraved on linoleum, unveils a special print on Ivory-colored Cotton Guarro Super Alpha paper. The presence and charisma embedded in 'Carácter' evoke a profound sense of emotion and introspection.

At the intersection of technique and emotion, Carrera's creation pays homage to the artistic spirit, drawing inspiration from the indomitable Frida Kahlo. Each stroke and impression on this canvas represents not only a visual masterpiece but also a narrative that intertwines Carrera's unique perspective with the legacy of Kahlo.

Through 'Carácter,' the artist invites you to delve into the nuanced layers of expression and interpretation. It is not merely an artwork; it is a dialogue between the artist, the observer, and the enduring influence of Frida Kahlo's unyielding spirit.

Details

  • Artist: Gaby Carrera
  • Unique piece / Author's piece
  • Dimensions: 80 x 120 cm
  • Technique: Linocut
  • Special Print on Ivory Cotton Guarro Super Alpha Paper


View full details